കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭയാനകം

   • നാ. ഭയം
   • നാ. കടുവ
   • നാട്യ. നവരസങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. ഭയപ്പെട്ടവന്‍റെ അവസ്ഥ
X