കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭയാപഹ

      • വി. ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന
      • വി. ആശ്രയമായ, രക്ഷിക്കുന്ന
X