കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭയാപഹന്‍

      • നാ. വിഷ്ണു
      • നാ. രാജാവ്
      • നാ. ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവന്‍, ഈശ്വരന്‍
X