കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭയാര്‍ത്ത

      • വി. ഭയംകൊണ്ടു വിഷമിക്കുന്ന
X