കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരം1

   • വി. വളരെ
 2. ഭരം2

   • നാ. ആധിക്യം
   • നാ. ചുമതല
   • നാ. ഒരു ഭാരം, ഇരുപതു തുലാം ഭാരം
   • നാ. അതിശയം
 3. ഭാരം

   • നാ. ആധിക്യം
   • നാ. കനം
   • നാ. ചുമട്
   • നാ. ഇരുപതു തുലാം തൂക്കം
   • നാ. ചുമതല ഉദാഃ രാജ്യഭാരം
   • നാ. കഠിന പ്രയത്നം
X