കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരണം

   • നാ. ധരിക്കല്‍
   • നാ. കൂലി, ശമ്പളം
   • നാ. ഭരിക്കല്‍, രക്ഷണം
   • നാ. പോഷണം, പോഷണദ്രവ്യം
   • നാ. ഭരണി നക്ഷത്രം
   • നാ. (കപ്പലിലും മറ്റും) ഭാരം കേറ്റല്‍
   • നാ. ചുമക്കല്‍
X