കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരണി

   • നാ. കാട്ടുപീച്ചില്‍
   • നാ. ഒരു ഉത്സവം
   • നാ. (ജ്യോ.) രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം
   • നാ. ഉറപ്പുള്ള ഒരുതരം മണ്‍പാത്രം
X