കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭരണിപ്പാട്ട്

      • നാ. ദേവാലയ സംബന്ധമായ ഒരു പഴയ പാട്ട്
      • നാ. അസഭ്യം പറച്ചില്‍ (കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിക്കു പാടുന്ന ചില പാട്ടുകളില്‍ അസഭ്യപദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉള്ളതിനാല്‍)
X