കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭരണ്ഡന്‍

      • നാ. കാള
      • നാ. യജമാനന്‍, നാഥന്‍
      • നാ. ഭരിക്കുന്നവന്‍, രാജാവ്
X