കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരതന്‍

   • നാ. ശ്രീരാമന്‍റെ അനുജന്മാരില്‍ ഒരാള്‍
   • നാ. ദുഷ്യന്തനു ശകുന്തളയില്‍ പിറന്ന പുത്രന്‍
 2. ഭരഥന്‍

   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. രാജാവ്
   • നാ. ലോകപാലകന്‍
 3. ഭാരതന്‍

   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. അര്‍ജുനന്‍
   • നാ. നടന്‍
   • നാ. ഭരതന്‍റെ സന്തതി
   • നാ. ഭാരതീയന്‍
   • നാ. ഭാരതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍
 4. ഭൃതന്‍

   • നാ. ഭൃത്യന്‍
   • നാ. കൂലിവേലക്കാരന്‍
X