കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭരതവാക്യം

      • നാട്യ. നാടകത്തിന്‍റെ ഒടുവില്‍ ആശീര്‍വാദപരമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പദ്യം
      • നാ. അവസാനച്ചടങ്ങ് (പ്ര.) ഭരതവാക്യം ചൊല്ലുക = അവസാനിപ്പിക്കുക
X