കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭരദേവത

      • നാ. കുടുംബത്തിന്‍റെയോ ദേശത്തിന്‍റെയോ രക്ഷയുടെ ചുമതല (ഭരം) ഉള്ളതായി സങ്കല്‍പിക്കപ്പെടുന്ന ദേവത, പരദേവത
X