കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരാഭരം

   • നാ. ഭൂമിയുടെ ഭാരം
 2. ബര്‍ബരം

   • നാ. ചെറുതേക്ക്
   • നാ. ഒരു വാദ്യം
   • നാ. ഒരുദേശം
   • നാ. ഒരിനം തുളസി
   • നാ. നായര്‍ വെണ്ണ
X