കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരി

   • വി. പദാന്ത്യ. ഭരിക്കുന്ന
   • വി. പദാന്ത്യ. പോറ്റുന്ന
 2. ഭാരി1

   • വി. തടിച്ച
   • വി. വലിയ
   • നാ. ചുമട്ടുകാരന്‍
   • വി. ഭാരമുള്ള
   • വി. നീളമുള്ള
 3. ഭാരി2

   • നാ. സിംഹം
X