കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരിക്കുക

   • ക്രി. നടത്തുക
   • ക്രി. ചുമക്കുക
   • ക്രി. നാടുവാഴുക
   • ക്രി. രക്ഷിക്കുക, പോറ്റുക, നിയന്ത്രിക്കുക
   • ക്രി. (ചുമതല) വഹിക്കുക
   • ക്രി. വിവാഹം ചെയ്യുക
X