കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരിത

   • വി. നിറഞ്ഞ
   • വി. പച്ചനിറമുള്ള
   • വി. ഭരിക്കപ്പെട്ട
 2. ഭാരിത

   • വി. ഭാരം കയറ്റിയ
X