കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭരു

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. സമുദ്രം
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. സ്വര്‍ണം
   • നാ. ഭര്‍ത്താവ്
   • നാ. യജമാനന്‍
 2. ഭ്രൂ

   • നാ. പുരികം
X