കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭര്‍ഗം

   • നാ. ഉപായം
   • നാ. ശോഭ
   • നാ. പൊരിക്കല്‍
   • നാ. വഞ്ചന, വ്യാജം
 2. ഭാരകം

   • നാ. ഭാരം, ചുമട്
X