കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭര്‍ജനം

   • നാ. വറുക്കല്‍
   • നാ. വറുക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രം
 2. ഭ്രാജനം

   • നാ. പ്രകാശിപ്പിക്കല്‍, വിളക്കല്‍
X