കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭര്‍ത്താവ്

   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. രക്ഷകന്‍
   • നാ. വിവാഹം ചെയ്തപുരുഷന്‍
   • നാ. (ഭരണ) കര്‍ത്താവ്, യജമാനന്‍
 2. ഭ്രാതാവ്

   • നാ. സഹോദരന്‍
   • നാ. ഉറ്റമിത്രം
X