കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭര്‍ത്തൃപിണ്ഡം

      • നാ. പ്ര. അന്യര്‍ തരുന്ന ആഹാരം (യജമാനന്‍റെ ചോറുരുള)
X