കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭര്‍ത്ത്രി

      • നാ. അമ്മ, ഭരിക്കുന്നവള്‍, രക്ഷിക്കുന്നവള്‍
X