കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭര്‍ത്സകന്‍

      • നാ. ഭര്‍ത്സിക്കുന്നവന്‍
X