കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭര്‍ത്സന

   • നാ. ശകാരം
   • നാ. നിന്ദാവാക്ക്
   • നാ. ഭീഷണിവാക്ക്
   • നാ. ശപം
   • നാ. അപകാരാര്‍ഥകമായ വാക്ക്
X