കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭര്‍ത്സിക്കുക

      • ക്രി. നിന്ദിക്കുക
      • ക്രി. ഭയപ്പെടുത്തുക
      • ക്രി. ശകാരിക്കുക, ശാസിക്കുക
X