കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭര്‍മം

   • നാ. പൊക്കിള്‍
   • നാ. കൂലി, ശമ്പളം
   • നാ. പൊന്ന്
   • നാ. ഒരു നാണയം (പ്ര.) ഭര്‍മവര്‍മം = സ്വര്‍ണച്ചട്ട
 2. ഭ്രമം

   • നാ. നീര്‍ച്ചുഴി
   • നാ. കുശവന്‍റെ ചക്രം
   • നാ. ഉറവ്
   • നാ. കറക്കം, ചുറ്റിത്തിരിയല്‍
   • നാ. ഭ്രാന്തി, തെറ്റിദ്ധാരണ, കുഴപ്പം
   • നാ. ബോധക്കേട്
   • നാ. (ചവിട്ടിക്കറക്കുന്ന) ചാണ
   • നാ. വിസ്മയം
X