കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭര1

   • വി. രക്ഷിക്കുന്ന
   • വി. ഭരിക്കുന്ന
   • വി. താങ്ങുന്ന
 2. ഭര2

   • നാ. ഭൂമി
X