1. ഭല്ലം

   • നാ. കരടി
   • നാ. കരിങ്കുരങ്ങ്, ആള്‍ക്കുരങ്ങ്
   • നാ. മഴുവമ്പ്, അസ്ത്രം
   • നാ. ചേരുമരം, ചേര്‍ക്കുരു
X