കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭല്ലകം

      • നാ. ഓടമരം
      • നാ. വലിയ പലകപ്പയ്യാനി
      • നാ. ഭല്ലുകം, കരടി
X