കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭല്ലുകം

   • നാ. കരടി
   • നാ. പലകപ്പയ്യാനി
 2. ഭല്ലൂകം

   • നാ. നായ്
   • നാ. കരടി (ഹിംസിക്കുന്നത്)
   • നാ. വലിയ പലകപ്പയ്യാനി
X