കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭള്ള്

      • നാ. അസത്യം
      • നാ. അഹംഭാവം, ധിക്കാരം
      • നാ. അതിസ്തുതി
X