കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭവ

      • വി. ഉണ്ടാകുന്ന, ജനിക്കുന്ന
  2. ബാവാ

    സുറി.

      • നാ. പൂജ്യനായ പിതാവ്
X