കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവം

   • നാ. ലോകം
   • നാ. നോട്ടം
   • നാ. സത്യം
   • നാ. സുഖം
   • നാ. പ്രാപ്തി
   • നാ. അവസ്ഥ
   • നാ. ഫലം
   • നാ. ശ്രഷ്ഠത
   • നാ. നിലനില്‍പ്പ്
   • നാ. ഉത്പാദനം
   • നാ. ഉത്പത്തികാരണം
   • നാ. ഭവിക്കുന്നത്, സംസാരം
   • നാ. ശുഭം, ഐശ്വര്യംന്‍
   • നാ. (ജ്യോ.) പതിനൊന്നാമിടം
 2. ബവം

   • നാ. കരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
 3. ഭാവം

   • നാ. ഭക്തി
   • നാ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം
   • നാ. താത്പര്യം
   • നാ. ഗര്‍ഭപാത്രം
   • നാ. രീതി
   • നാ. അഹംഭാവം
   • നാ. അവസ്ഥ
   • നാ. ചലനം
   • നാ. നിശ്ചയബുദ്ധി
   • നാ. സ്വഭാവം
   • നാ. മനസ്സ്, അന്തര്‍ഗതം, ആശയം
   • നാട്യ. ഈസത്തെ ഭവിപ്പിക്കുന്നത് (സ്ഥായി, സാത്വികം, വ്യഭിചാരി ഇവ മൂന്നും)
   • നാ. നാട്യം, ആംഗ്യംകൊണ്ട് അറിയിക്കല്‍
   • നാ. (ജ്യോ.) ഉദയം (ലഗ്നം) മുതലുള്ള ഓരോ രാശി
   • നാ. ജന്മം, ഉദ്ഭവം
   • നാ. ഉണ്മ (ഉണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥ)
   • നാ. രത്യാദിയായ മനോവികാരം
   • നാ. ശരിയായ അര്‍ത്ഥം
   • നാ. ഉത്പന്നവസ്തു
X