കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവക

   • വി. ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
   • വി. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
 2. ഭാവക

   • വി. ഭവിപ്പിക്കുന്ന
   • വി. ഹേതുവാകുന്ന
   • വി. ക്ഷേമമുണ്ടാകുന്ന
   • വി. കലാവാസനയുള്ള
X