കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവതി

   • നാ. "ഭവാന്‍" എന്നതിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗം
   • നാ. വിഷം തേച്ച അമ്പ്
 2. ഭവതി

   • ക്രി. ഭൂ. ധാതു, ലോട് പരസ്മൈപദി പ്ര പൂ. ഏ.വ. ബവിക്കുന്നു
X