കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവത്

   • വി. ഭവിക്കുന്ന, ഉള്ള
   • വി. വര്‍ത്തമാനമായ (പദാരംഭത്തില്‍)
 2. ഭവദ്

   • വി. (സമാസത്തില്‍) അങ്ങയുടെ ഉദാഃ ഭവദ്യാത്ര = അങ്ങയുടെ യാത്ര
X