കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവനം

   • നാ. പ്രകൃതി
   • നാ. വയല്‍
   • നാ. വീട് (ജനിക്കുന്നിടം)
   • നാ. ജനനം (ഭവിക്കല്‍)
 2. ഭാവനം

   • നാ. ഭാവന
X