കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭവാനി

      • നാ. ശ്രീപാര്‍വതി (ഭവന്‍റെ പത്നി)
      • നാ. കാവേരിയുടെ ഒരു പോഷകനദി
X