1. ഭവാന്തരം

      • നാ. മറ്റൊരു ജീവിതം
  2. ഭാവാന്തരം

      • നാ. മറ്റൊരവസ്ഥ (ഒന്നില്‍നിന്നു മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം)
X