കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നീ

      •   മധ്യമപുരുഷ ഏകവചനസര്‍വനാമം.
  2. ഭവായന, -നി

      • നാ. ഗംഗ
X