കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവിക

   • വി. ശുഭമായ
   • വി. ഭാഗ്യമുള്ള
 2. ഭാവിക

   • വി. ഭാവിയില്‍ ഉള്ള, വരുവാനുള്ള
   • വി. സ്വഭാവേനയുള്ള
X