കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവികം

   • നാ. നന്മ
   • നാ. മംഗളം
   • നാ. ക്ഷേമം
   • നാ. ഭാഗ്യമുള്ളത്
 2. ഭാവികം

   • നാ. ഒരു അലങ്കാരം
   • നാ. പ്രമരസാര്‍ദ്രവാക്യം
X