കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭവിതവ്യത

      • നാ. ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
      • നാ. ദൈവഗതി, നിയതി, വിധി
X