കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവിഷ്ണു1

   • വി. ഭവിക്കാനുള്ള, ഭവിക്കുന്ന, ഉണ്ടാകുന്ന
   • വി. ഭാവിയിലുള്ള
 2. ഭവിഷ്ണു2

   • നാ. ഭവിക്കുക ശീലമായിട്ടുള്ളവന്‍
X