കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭവിഷ്യ

      • വി. ഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന (പ്ര.) ഭവിഷ്യകാലം = ഭാവികാലം
X