കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭവ്യ1

   • വി. നല്ല
   • വി. സുന്ദരമായ
   • വി. ശുഭമായ
   • വി. ഭാഗ്യമുള്ള
   • വി. ശാന്തമായ
   • വി. സത്യമുള്ള
   • വി. ഭവിക്കത്തക്ക, സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന
   • വി. പൂജ്യതയുള്ള, ശ്രഷ്ഠമായ
 2. ഭവ്യ2

   • നാ. ശ്രീപാര്‍വതി
   • നാ. അത്തിത്തിപ്പലി
X