കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഷകന്‍

      • നാ. നായ്
  2. ഭാഷകന്‍

      • നാ. സംസാരിക്കുന്നവന്‍
X