1. ഭഷകന്‍

      • നാ. നായ്
  2. ഭാഷകന്‍

      • നാ. സംസാരിക്കുന്നവന്‍
X