കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഷണ, ഭഷണം

   • നാ. നായ്
   • നാ. നായുടെ കുര
 2. ഭാഷണം

   • നാ. വാക്ക്
   • നാ. സംസാരം
X