കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭസ്മം

      • നാ. ചാരം, വിഭൂതി
      • നാ. (ലോഹം) നീറ്റിയെടുത്ത മരുന്നുപൊടി
      • നാ. നാശം. (പ്ര.) ഭസ്മമാക്കുക = നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുക
X