കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭസ്മകം

   • നാ. ഒരു നേത്രരോഗം
   • നാ. സ്വര്‍ണം
   • നാ. വിഴാല്‍
   • നാ. വെള്ളി
   • നാ. ദഹനക്കുറവ്
X